ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρήσιμες εφαρμογές για μαθητές και καθηγητές, για την επίλυση εξισώσεων και τον υπολογισμό ορίου, παραγώγου και ολοκληρώματος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ