Οδηγίες διεξαγωγής γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Μαθηματικά Γυμνασίου

Α. Γενικά για τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων

1ο) Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο καθώς και οι επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) κατά την δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 (όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 44/2017-ΦΕΚ 69/Α/16-5-2017), με το Π.Δ. 409/1994 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) και 508/1977 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) που καθορίζει το γενικό πλαίσιο εξέτασης των μαθημάτων στο Γυμνάσιο.

2ο) Για το μάθημα των Μαθηματικών οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Π.Δ. 508/1977, άρθρο 3, παράγραφος Δ και την ενημερωτική εγκύκλιο Γ2/2764/6-05-96 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και τη σχετική 62078/Γ2/13-5-08 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά από εισήγηση του ΙΕΠ, τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης που δόθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

3ο) Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθηματικά είναι δίωρη.

4ο) Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας στα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Η υλοποίηση του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων.

5ο) Στη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε επαναληπτική εξέταση στα Μαθηματικά αυτές είναι γραπτές και προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Β. Ως προς την εξεταστέα ύλη

 • Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας.
 • Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους.
 • Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές/τριες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
 • Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

Στην περίπτωση που η σχολική μονάδα διαθέτει ιστοσελίδα θα ήταν χρήσιμο να αναρτηθεί και εκεί, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Γ. Ως προς τα θέματα γενικά:

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.

 • Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.
 • Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.
 • Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
 • Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές/τριες. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
 • Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα θέματα διατυπώνονται έτσι, ώστε:

 • Να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων.
 • Να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.
 • Τα τιθέμενα θέματα πρέπει να είναι εντός εξεταστέας ύλης (όπως κατά περίπτωση έχει δοθεί από τους διδάσκοντες) και σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης για το τρέχον σχολικό έτος όπως δόθηκαν από το Ι.Ε.Π. καθώς και σύμφωνα με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου.

Δ. Ως προς τη διάρθρωση και την δομή των θεμάτων:

Δ1. Θεωρία:

Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός (1) απλού από δύο (2) τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης.

Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας.

Δ2. Ασκήσεις ή προβλήματα:

Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να λύσουν δύο (2) από τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα.

Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα-υποερωτήματα.

Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα.

Επειδή το περιεχόμενο των βιβλίων των Μαθηματικών του Γυμνασίου χωρίζεται σε δύο μέρη (Α΄ μέρος: Άλγεβρα και Β΄ μέρος: Γεωμετρία), τα οποία διδάσκονται παράλληλα, προτείνουμε, κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου, η επιλογή των θεμάτων να γίνει ως εξής:
Για μεν τις Α΄ και Β΄ τάξεις:
α) Θεωρία: Ένα θέμα από την Άλγεβρα και ένα θέμα από τη Γεωμετρία.
β) Ασκήσεις: Δύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και μία από τη Γεωμετρία ή δύο ασκήσεις από τη Γεωμετρία και μία από την Άλγεβρα.
Ενώ για τη Γ΄ τάξη, στην οποία η σχέση ωρών Άλγεβρας -Γεωμετρίας είναι περίπου 70/30:
α) Θεωρία: Ένα θέμα από την Άλγεβρα και ένα θέμα από τη Γεωμετρία.
β) Ασκήσεις: Δύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και μία από τη Γεωμετρία.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές, οι οποίοι εξετάζονται στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, όταν χρειάζεται, μπορούν να ζητούν οδηγίες καθώς και τη σχετική νομοθεσία από τις διευθύνσεις της σχολικής τους μονάδας.

Ε. Προτάσεις

Τα θέματα προτείνεται να γράφονται σε Η/Υ και τα σχήματα, όπου δίνονται, να γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού. Οφείλουν δε να είναι ευκρινή, ευμεγέθη, σαφή και σε αντιστοιχία με την συγκεκριμένη άσκηση.

Τα θέματα να είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας των διδασκόντων, να είναι δημιούργημα των ιδίων, σύμφωνα με την σχετική ύλη του σχολικού βιβλίου, και να μην είναι αντιγραφή από εξωσχολικά βιβλία-βοηθήματα, ούτε από σελίδες στο διαδίκτυο.

Να λύνονται από όλους τους διδάσκοντες ξεχωριστά, πριν δοθούν στους μαθητές , ώστε να προληφθεί τυχόν ασάφεια ή λανθασμένη διατύπωση σε κάποιο θέμα.

Να είναι λογικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας που προηγήθηκε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και να αντιστοιχούν στο διαθέσιμο χρόνο εξέτασης (2 ώρες).

Να ελέγχεται αν είναι όλα τα ερωτήματα-υποερωτήματα εντός της εξεταστέας ύλης. Να ελέγχεται αν κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της σχολικής μονάδας ζητήθηκαν τα ίδια θέματα, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις.

Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα γενικής επανάληψης στην εξεταστέα ύλη και να έχουν λυθεί στους μαθητές θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών ή/και να έχουν λυθεί στην διάρκεια του μαθήματος θέματα ανάλογα με το ύφος και το επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων της σχολικής μονάδας.

Τέλος κατά την επαναληπτική εξέταση του Ιουνίου για τα τιθέμενα θέματα των γραπτών εξετάσεων ακολουθείται η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *