Πρώτοι αριθμοί

Πρώτος αριθμός είναι ένας φυσικός αριθμός , μεγαλύτερος από το 1, με την ιδιότητα οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του να είναι ο εαυτός του και το 1.

Επομένως το 0 και το 1 δεν είναι πρώτοι αριθμοί.

Ο αριθμός 2 είναι ο μόνος άρτιος πρώτος αριθμός ενώ όλοι οι άλλοι άρτιοι είναι σύνθετοι. Οι περιττοί άλλοτε είναι πρώτοι και άλλοτε σύνθετοι.

Οι πρώτοι αριθμοί είναι ένα από τα αντικείμενα της θεωρίας αριθμών. Διάσημες και άλυτες εικασίες, όπως η Υπόθεση του Ρίμαν και η Εικασία του Γκόλντμπαχ αφορούν πρώτους αριθμούς.

Το κόσκινο του Ερατοσθένη
Η πρόβλημα της εύρεσης πρώτων αριθμών απασχόλησε από τους αρχαίους χρόνους τους μαθηματικούς. Ένας απλός τρόπους για την εύρεση πρώτων αριθμών είναι το κόσκινο του Ερατοσθένη.

Στο σύνολο των φυσικών αριθμών διαγράφουμε πρώτα τα πολλαπλάσια του 2, μετά διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του επόμενου μη διαγραμμένου αριθμού κ.λ.π. Οι αριθμοί που θα απομείνουν είναι όλοι πρώτοι.

Είναι προφανές ότι η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το σύνολο των φυσικών αριθμών, αλλά σε ένα υποσύνολο της μορφής {2,3,4,5, … ,ν} όπου ν οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός.


Στην εικόνα μπορείτε να δείτε πως μπορούμε να βρούμε τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι ή ίσοι από το 120 χρησιμοποιώντας το κόσκινο του Ερατοσθένη.

Ιδιότητες πρώτων αριθμών

 • Οι πρώτοι αριθμοί έχουν άπειρο πλήθος.
 • Αν ένας αριθμός ν δεν έχει διαιρέτες μικρότερους ή ίσους από την τετραγωνική του ρίζα, τότε είναι πρώτος.
 • Όλοι οι πρώτοι αριθμοί στο δεκαδικό σύστημα, εκτός του 2 και του 5, έχουν ως τελευταίο ψηφίο κάποιο από τα 1, 3, 7 ή 9 (διότι οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 είναι πολλαπλάσια του 2 ενώ οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0 ή 5 είναι πολλαπλάσια του 5).
 • Αν ο p είναι πρώτος και διαιρεί το γινόμενο αβ για κάποιους ακέραιους α και β, τότε ο p διαιρεί το α ή το β. (Ευκλείδης)
 • Αν p πρώτος και α ακέραιος, τότε το αp−α διαιρείται από το p. (Μικρό Θεώρημα του Φερμά)
 • Ένας ακέραιος p>1 είναι πρώτος αν και μόνο αν (p−1)!+1 διαιρείται από το p. (Θεώρημα του Ουίλσον)

Εφαρμογή

Για πολύ καιρό, η θεωρία αριθμών γενικά και η μελέτη των πρώτων αριθμών συγκεκριμένα αποτελούσαν κλασικό παράδειγμα των θεωρητικών μαθηματικών, με καθόλου εφαρμογές έξω από το θεωρητικό κομμάτι. 
Ωστόσο, αυτή η οπτική καταρρίφθηκε τη δεκαετία του 1970, όταν ανακοινώθηκε δημοσίως ότι οι πρώτοι αριθμοί μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία αλγορίθμων κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. 

Αρκετοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού, όπως ο RSA και το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών των Ντίφι-Χέλμαν, βασίζονται στους μεγάλους πρώτους αριθμούς (για παράδειγμα πρώτοι αριθμοί μεγέθους 512 bit χρησιμοποιούνται συχνά για τον RSA και πρώτοι αριθμοί μεγέθους 1024 bit είναι συνήθεις για τον αλγόριθμο Ντίφι–Χέλμαν.). Ο RSA βασίζεται στην υπόθεση ότι είναι πολύ πιο εύκολο (δηλαδή πιο αποτελεσματικό) να εκτελέσουμε πολλαπλασιασμό δύο (μεγάλων) αριθμών x και y από το να υπολογίσουμε τους x και y (υποτίθεται ότι είναι σχετικά πρώτοι) αν μόνο το γινόμενο xy είναι γνωστό.

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Πρώτοι αριθμοί”

 1. Θα αφήσω εδω μερικούς αύθονους ή υπερτέλειου αριθμούς

  Στη θεωρία των αριθμών, υπερτέλειος αριθμός (abundant number‎) είναι ένας αριθμός που είναι μικρότερος από το άθροισμα των κατάλληλων διαιρετών του. Ο ακέραιος αριθμός 12 είναι ο πρώτος άφθονος αριθμός. Οι κατάλληλοι διαιρέτες του είναι 1, 2, 3, 4 και 6 για σύνολο 16

  81081
  153153
  171171
  189189
  207207
  223839
  243243
  261261
  279279
  297297
  351351
  459459
  513513
  567567
  621621
  671517
  729729
  742203
  783783
  793611
  812889
  837837
  891891
  908523
  960687
  999999
  1024947
  1054053
  1072071
  1073709
  1095633
  1108107
  1145529
  1162161
  1198197
  1224531
  1270269
  1307691
  1324323
  1378377
  1432431
  1449063
  1450449
  1519749
  1540539
  1566873
  1594593
  1648647
  1684683
  1702701
  1810809
  1828827
  1851759
  1864863
  1882881
  1896741
  1918917
  1954953
  1972971
  1990989
  2014551
  2081079
  2119887
  2135133
  2189187
  2225223
  2226609
  2243241
  2279277
  2333331
  2351349
  2380833
  2391543
  2405403
  2438667
  2459457
  2462229
  2488563
  2513511
  2556477
  2585583
  2603601
  2621619
  2675673
  2693691
  2711709
  2721411
  2725569
  2729727
  2783781
  2873871
  2882061
  2891889
  2909907
  2945943
  2963961
  2980593
  2999997
  3054051
  3072069
  3074841
  3162159
  3216213
  3221127
  3252249
  3270267
  3286899
  3324321
  3342339
  3396393
  3432429
  3436587
  3486483
  3522519
  3540537
  3594591
  3630627
  3633903
  3666663
  3673593
  3702699
  3720717
  3756753
  3805263
  3810807
  3846843
  3864861
  3884517
  3923073
  3936933
  3972969
  4027023
  4061421
  4063059
  4081077
  4135131
  4160079
  4225221
  4243239
  4252941
  4297293
  4333329
  4347189
  4351347
  4384611
  4405401
  4441437
  4446981
  4477473
  4513509
  4559247
  4567563
  4603599
  4621617
  4675671
  4700619
  4747743
  4765761
  4783779
  4837833
  4858623
  4891887
  4945941
  4963959
  4983363
  5054049
  5095629
  5108103
  5148297
  5195421
  5306301
  5432427
  5486481
  5555277
  5569641
  5594589
  5619537
  5648643
  5666661
  5690223
  5756751
  5806647
  5864859
  5918913
  5972967
  6009003
  6043653
  6084351
  6243237
  6255711
  6279273
  6333327
  6359661
  6405399
  6423417
  6467769
  6491331
  6567561
  6585579
  6675669
  6679827
  6724809
  6729723
  6789783
  6837831
  6939009
  6999993
  7018011
  7054047
  7103943
  7142499
  7174629
  7198191
  7216209
  7316001
  7360353
  7378371
  7386687
  7465689
  7504497
  7515963
  7540533
  7576569
  7666659
  7669431
  7671573
  7756749
  7810803
  7857927
  7864857
  8018703
  8027019
  8045037
  8081073
  8099091
  8117109
  8135127
  8164233
  8176707
  8189181
  8200647
  8219211
  8282043
  8351343
  8387379
  8399853
  8479107
  8495487
  8571717
  8621613
  8646183
  8657649
  8675667
  8729721
  8782389
  8837829
  8891883
  8909901
  8941779
  8999991
  9036027
  9063873
  9072063
  9124731
  9153837
  9162153
  9177399
  9186177
  9216207
  9224523
  9270261
  9286641
  9342333
  9388071
  9476649
  9486477
  9625077
  9648639
  9663381
  9666657
  9706851
  9738729
  9756747
  9787869
  9810801
  9828567
  9860697
  9927099
  9972963
  9993753

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *