Τράπεζα Θεμάτων: Η εγκύκλιος για τις εξετάσεις των μαθητών Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Λυκείου

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τον καθορισμό  των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Ειδικότερα η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Κατά το σχολικό έτος 2022-23 οι προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου διενεργούνται με θέματα που κληρώνονται από την Τ.Θ.Δ.Δ.

Από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κληρώνονται είτε ενότητες θεμάτων είτε αυτοτελή θέματα.

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και επαναληπτικών εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου / Σεπτεμβρίου 2023 κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας, το πρόγραμμα των εξετάσεων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις) με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Ταυτόχρονα το κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών/-τριών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ταυτόχρονα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/- ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).

β) Επιλογή: «Τρέχουσα εξεταστική περίοδος (Μαΐου-Ιουνίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023)», «Τάξη» και «Μάθημα».

γ) Επιλογή: «Κλήρωση»: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.

δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες. Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/- ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/-ες διδάσκοντες/-ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/-ες μαθητές/-τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα:

 • Ο/Η Διευθυντής/-ντρια καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Στη συνέχεια επιλέγει “Αποστολή‘’. Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της Τ.Θ.Δ.Δ., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 • Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/-α Διευθυντής/-ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.ά.) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του έχει ο/η Διευθυντής/-ντρια Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος/-οι ως Υπεύθυνος/-οι της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Ειδικότερες οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και υποστήριξη της διαδικασίας υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

24.166  θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις 125 μαθημάτων Γ’, Β’ και Α’ τάξεων Λυκείου

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν

Τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη   

 •             Αγγλικά
 •             Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •             Ιστορία
 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •             Φυσική
 •             Χημεία

Β΄Τάξη

 •             Αγγλικά
 •             Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •             Βιολογία
 •             Ιστορία
 •             Λατινικά
 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •             Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •             Φυσική Προσανατολισμού

Γ΄Τάξη

 •             Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •             Βιολογία
 •             Ιστορία
 •             Ιστορία Προσανατολισμού
 •             Λατινικά
 •             Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •             Μαθηματικά
 •             Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •             Πληροφορική
 •             Φυσική Προσανατολισμού
 •             Χημεία
 •             Οικονομία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη

 •             Αγγλικά
 •             Ιστορία
 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Νέα Ελληνικά
 •             Φυσική
 •             Χημεία

Β΄Τάξη

 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Νέα Ελληνικά
 •             Φυσική
 •             Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
 •             Φυτική Παραγωγή
 •             Ζωική Παραγωγή
 •             Αρχές Λογιστικής
 •             Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ
 •             Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
 •             Οικοδομικό σχέδιο
 •             Κτιριακά Εργα και δομικά υλικά
 •             Τοπογραφία
 •             Ελευθερο σχέδιο
 •             Γραμμικό σχέδιο
 •             Ιστορία σύγχρονης  τέχνης
 •             Ηλεκτροτεχνία (κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος)
 •             Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 •             Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά  
 •             Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου Ι
 •             Στοιχεία τεχνικής θερμοδυναμικής εφαρμογές
 •             Μηχανικη Αντοχή Υλικών  
 •             Τεχνολογια  Μηχανολογικών κατασκευών – Εφαρμογές  
 •             Ναυτική μηχανολογία Εφαρμογές  
 •             Ναυσιπλοία Ι Ναυτική μετεωρολογία  
 •             Αρχές προγραμματισμού υπολογιστών  
 •             Υλικό και δίκτυα υπολογιστών  
 •             Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 •             Ανατομία Φυσιολογία Ι  
 •             Υγεία και διατροφή
 •             Διαπροσωπικές σχέσεις  

Γ΄Τάξη

 •             Μαθηματικά(Άλγεβρα)
 •             Νέα Ελληνικά
 •             Ανθοκομικά Φυτά
 •             Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 •             Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 •             Δενδροκομία-Αμπελουργία
 •             Διατροφή Αγροτικών ζώων
 •             Εκτροφή Αγροτικών ζώων (Ι και ΙΙ)
 •             Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 •             Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών
 •             Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Κηπευτικές καλλιέργειες
 •             Ασφάλεια Τροφίμων
 •             Αρχές Οικονομικής Θεωρίας        
 •             Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης    
 •             Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)
 •             Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 •             Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών
 •             Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών
 •             Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 •             Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων   
 •             Φορολογική Πρακτική                                
 •             Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 •             Οικοδομική
 •             Οργάνωση Τεχνικών Έργων
 •             Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής
 •             Ιστορία σύγχρονης  τέχνης
 •             Γραμμικό Σχέδιο
 •             Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα
 •             Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος
 •             Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 •             Σχέδιο Κοσμηματοποιΐας
 •             Τεχνολογία Εκτυπώσεων
 •             Τεχνολογία Ξύλου-Μετρήσεις
 •             Τεχνολογία Υλικών
 •             Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση Συλλογής Ενδύματος
 •             Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
 •             Ηλεκτρικές Μηχανές
 •             Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2
 •             Ηλεκτροτεχνία 2
 •             Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική
 •             Ψηφιακά Συστήματα
 •             Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών
 •             Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών
 •             Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
 •             Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης
 •             Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 •             Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές
 •             Στοιχεία Μηχανών
 •             Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 •             Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
 •             Συστήματα Αυτοκινήτου
 •             Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
 •             Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
 •             Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θεωρία)
 •             ΣΥντήρηση και επισκευη Εγκαταστάσεων καύσης υγρών καισίμων
 •             Κινητήρες αεροσκαφών
 •             Ναυτικές μηχανές
 •             Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίου ΙΙ
 •             Ναυσιπλοία ΙΙ  
 •             Ναυτικό Δίκαιο
 •             Μεταφορά φορτίων
 •             Βοηθητικές εγκαταστάσεις πλοίου
 •             Τηρηση φυλακης γέφυρας
 •             Δίκτυα Υπολογιστών
 •             Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 •             Προγραμματισμός Υπολογιστών
 •             Αγωγή Βρέφους και Νηπίου
 •             Αιματολογία
 •             Ακίνητη Προσθετική
 •             Ακτινοτεχνολογία ΙΙ
 •             Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
 •             Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών
 •             Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
 •             Μικροβιολογία ΙΙ
 •             Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι
 •             Νοσηλευτική ΙΙ
 •             Οδοντοτεχνία ΙΙ
 •             Πρακτική Φυσικοθεραπεία
 •             Στοιχεία Παθολογίας
 •             Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ
 •             Συνταγολογία-Νομοθεσία-Βιβλία Φαρμακείου
 •             Υγιεινή
 •             Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής -Τοξικολογία- Δερματολογία
 •             Φαρμακολογία-Τοξικολογία
 •             Φυσικοθεραπεία

Πηγή: https://www.esos.gr/

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Τράπεζα Θεμάτων: Η εγκύκλιος για τις εξετάσεις των μαθητών Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Λυκείου”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *